ધોરણ ૨ થી ૮ ની કવિતા

STD – 8
Ø    14 DOHE.mp3
STD – 7
Ø    02 RANMA.mp3
Ø    04 JANANI.mp3
Ø    11 BETI.mp3
STD – 6

Ø    12 VANDANA.mp3
STD – 5
STD – 4
Ø     02 RATA FUL.mp3 
Ø     08 GINATI.mp3 
Ø    10 JHULA.mp3
STD – 3
Ø     06 FAGANIYO.mp3 
STD – 2
Ø     03 MARA DADA.MP3 
Ø     10 EK EK BIJ.MP3
Ø     19 AAPO AAPO.MP3 

No comments: