સામાજિક વિજ્ઞાન

                                          સામાજિક વિજ્ઞાન

એકલવ્ય (સ્લાઈડ શો)

સાંસ્કૃતિક વનો : વન વિભાગ : ગુજરાત રાજ્ય  

નકશાના પ્રકાર, પૃથ્વીનો ગોળો, એટલાસ વિશેની સમજ  

ફ્લેગ કોડ ઓફ ઇન્ડિયા (અંગ્રેજી) 

વિવિધ દેશોના રાષ્ટ્રધ્વજ, દેશનું નામ અને રાજધાનીનું નામ  


એકમ કસોટી : સામાજિક વિજ્ઞાન, ધોરણ-૮, પ્રથમ સત્ર

પાઠ-૧ ભારતમાં યુરોપિયન પ્રજાનું આગમન

પાઠ-૨ આપણી આસપાસ શું ?

પાઠ-૩ ભારતનું બંધારણ 

પાઠ-૪ વેપારી શાસકો કેવી રીતે બન્યા ?

પાઠ-૫ પ્રાકૃતિક પ્રકોપો 

પાઠ-૬ અંગ્રેજ શાસનની ભારત પર અસર 

પાઠ-૭ આબોહવાકીય ફેરફાર 

પાઠ-૮ લોકશાહી દેશમાં સંસદની ભૂમિકા 

પાઠ-૯ ઈ.સ.૧૮૫૭નો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ 

એકમ કસોટી : સામાજિક વિજ્ઞાન, ધોરણ-૭, પ્રથમ સત્ર
(આ તમામ એકમ કસોટી ભરતભાઈ પટેલ  Pipalava School તરફથી મળેલ છે તેઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર)

પાઠ-૧ બે મહારાજ્યો 

પાઠ-૨ પૃથ્વી ફરે છે 
પાઠ-૯ રાજ્યની શાસનવ્યવસ્થા 


એકમ કસોટી : સામાજિક વિજ્ઞાન, ધોરણ-૬, પ્રથમ સત્ર
(આ તમામ એકમ કસોટી ભરતભાઈ પટેલ  Pipalava School તરફથી મળેલ છે તેઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર)

પાઠ-૧ ઈતિહાસ જાણવાના સ્ત્રોત 
પાઠ-૨ ચાલો, નકશો સમજીએ 
પાઠ-૩ નાગરિકતા 
પાઠ-૪ માનવજીવનની શરૂઆત 
પાઠ-૫ આપણું ઘર પૃથ્વી 
પાઠ-૬ સ્થાયી જીવનની શરૂઆત 
પાઠ-૭ ગુજરાત : સ્થાન, સીમા અને ભૂપૃષ્ઠ 
પાઠ-૮ વિવિધતામાં એકતા 
પાઠ-૯ પ્રાચીન નગરો 

એકમ કસોટી : સામાજિક વિજ્ઞાન, ધોરણ-૬, દ્વિતીય સત્ર
(આ તમામ એકમ કસોટી ભરતભાઈ પટેલ  Pipalava School તરફથી મળેલ છે તેઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર)

પાઠ-૧ પ્રાચીન સમાજજીવન 

પાઠ-૨ ગુજરાતની આબોહવા અને કુદરતી સંસાધનો  

પાઠ-૩ મહાજનપદ સમયની શાસન વ્યવસ્થા  

પાઠ-૪ સ્થાનિક સરકાર (ગ્રામીણ) 

પાઠ-૫ ગુજરાત,ખેતી,ઉદ્યોગ અને પરિવહન  

પાઠ-૬ સ્થાનિક સરકાર (શહેર) 

પાઠ-૭ શાંતિ અને અહિંસાનો સંગમ 

પાઠ-૮ આપણે ગુજરાતી  

પાઠ-૯ સમ્રાટ અશોક  

પાઠ-૧૦ આપત્તિ અને વ્યવસ્થાપન  

પાઠ-૧૧ હક્ક અને ફરજ (સિક્કાની બંને બાજુ) 

પાઠ-૧૨ ગુપ્ત સામ્રાજ્ય  

પાઠ-૧૩ ખંડ પરિચય : અજાયબ ખંડ ઍન્ટાર્કટિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા  ધોરણ : ૬ થી ૮, સામાજિક વિજ્ઞાન, પ્રથમસત્રના તમામ એકમના પ્રશ્નોના જવાબ (હિરેન બી પટેલ)

ધોરણ : ૬ થી ૮, સામાજિક વિજ્ઞાન, દ્વિતીયસત્રના તમામ એકમના પ્રશ્નોના જવાબ (હિરેન બી પટેલ)

No comments: