શૈક્ષણિક સોફ્ટવેર

                            શૈક્ષણિક સોફ્ટવેર
ક્વિઝ – ૪   

તારીખ પરથી વાર શોધો  

ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો : ગુણવંત એમ. પ્રજાપતિ  

ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો : શૈલેન્દ્રસિંહ ગોહિલ  

કામ અને મહેનતાણું : શૈલેન્દ્રસિંહ ગોહિલ  


Download Latest Indian Language Resources
Minimize
 TitleCategorySize Clicks
PramukhIME V 2.0IME1.13 MBDownload153953
Pramukh Type Pad V 3.0Editor655.22 KBDownload80993
PramukhIME JavaScript Lib V 3.0Javascript Library390.08 KBDownload21985
IndicIME WordPress 2.5.1WordPress Plugin144.87 KBDownload15104
Pramukh Type Pad FireFox ExtensionFireFox ExtensionUnknownDownload0
PramukhIME TinyMCE V 3.0TinyMCE Plugin384.69 KBDownload16158
PramukhIME CKEditor V 3.0CKEditor Plugin380.26 KBDownload12584
         
 
Download Spelling Bee Resources
Minimize
         
 
Indian Language Resource Archive
Minimize
 TitleCategorySize Clicks
Pramukh Type Pad V 2.5.1Editor463.87 KBDownload4050
PramukhLib V 2.5.1JavaScript Library140.75 KBDownload1772
IndicIME TinyMCE V 2.5.1TinyMCE Plugin137.71 KBDownload1769
IndicIME FCKEditor V2.5.1FCKEditor Plugin103.52 KBDownload1812
PramukhIME (64 bit) V 1.0IME253.79 KBDownload1833
PramukhIME (32 bit) V 1.0IME229.47 KBDownload1819
PramukhIME 1.1IME522.14 KBDownload1336

No comments: