સરકારી નિયમ સંગ્રહ

               સરકારી નિયમ સંગ્રહ 

 

બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ– ૨૦૦૯ (ગુજરાતી)

માહિતીનો અધિકાર અધિનિયમ – ૨૦૦૫ (ગુજરાતી)

ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિનિયમ : ૧૯૪૭ (ગુજરાતી)  

ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયમો : ૧૯૪૯ (ગુજરાતી)  

ગુજરાત શૈક્ષણિક સંસ્થા (નિયમન) અધિનિયમ : ૧૯૮૪ (અંગ્રેજી)

ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ – ૧૯૭૨ (ગુજરાતી)

રાષ્ટ્રીય પાઠ્યચર્યાની રૂપરેખા - ૨૦૦૫ (NCF-2005) (ગુજરાતી)  

રાષ્ટ્રીય પાઠ્યચર્યાની રૂપરેખા - ૨૦૦૫ (NCF-2005) (હિન્દી)  

યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમિશન અધિનિયમ : ૧૯૫૬ (હિન્દી)  

THE NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION ACT, 1993

Gujarat Juvenile Justice  (Care and Protection of Children) Rules, 2011

ગુજરાત (જાહેર સેવાઓ અંગેનો નાગરિકોનો અધિકાર) અધિનિયમ : ૨૦૧૩ 

ગુજરાત લોકાયુક્ત અધિનિયમ : ૧૯૮૬ (ગુજરાતી)

ગુજરાત લોકાયુક્ત નિયમો : ૧૯૮૯ (ગુજરાતી)

મુંબઈ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ અધિનિયમ : ૧૯૫૦ (ગુજરાતી)  

નાણાકીય સત્તા (સોંપણી) નિયમો : ૧૯૯૮ (ગુજરાતી)  

The National Policy for Children, 2013 (અંગ્રેજી)   

જાતીય ગુનાઓ સામે બાળકોને રક્ષણ આપતો અધિનિયમ : ૨૦૧૨ (ગુજરાતી)

ગુજરાત જુવેનાઈલ જસ્ટીસ રૂલ્સ : ૨૦૧૧  (ગુજરાતી)  

મુંબઈ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ અધિનિયમ : ૧૯૫૦ (ગુજરાતી) 

સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના (ICPS)  

ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ : ૧૯૯૩ (ગુજરાતી) 

ગુજરાત વિધાનસભાના સભ્યોના પગાર તથા ભથ્થા બાબતનો અધિનિયમ તથા નિયમો - ૧૯૬૦ (૧૧ મી આવૃત્તિ-૨૦૦૭)  

ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો : ૨૦૦૨ (નોકરીની સામાન્ય શરતો) 

ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો : ૨૦૦૨ (પગાર)  

ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો : ૨૦૦૨ (પગાર આધારિત ભથ્થા)  

ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો : ૨૦૦૨ (મુસાફરી ભથ્થા)  

ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો : ૨૦૦૨ (રહેણાકના મકાનોમાં વસવાટ)  

ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો : ૨૦૦૨ (રજા)  

ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો : ૨૦૦૨ (ફરજ પર જોડાવાના સમય, રાજ્યેતર સેવા, ભારત બહાર પ્રતિનિયુક્તિ, ફરજમોકૂફી, બરતરફી અને રૂખસદ)  

ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો : ૨૦૦૨ (પેન્શન)  

ગુજરાત રાજ્ય સેવા (વર્તણૂક) નિયમો : ૧૯૭૧  

No comments: